Commit 5afa1905 authored by marcin mikołajczak's avatar marcin mikołajczak
Browse files

WIP Polish translation


Signed-off-by: marcin mikołajczak's avatarmkljczk <me@mkljczk.pl>
parent 138326ba
Pipeline #843 failed with stage
......@@ -33,7 +33,7 @@ return [
'locations' => 'miejsca',
'webpages' => 'strony internetowe',
'unique-listeners' => 'unikatowi słuchacze',
'players' => 'słuchający',
'players' => 'odtwarzacze',
'listening-time' => 'czas słuchania',
'time-periods' => 'okresy czasu',
'soundbites' => 'soundbites',
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
return [
'by_service_weekly' => 'Pobrania odcinka według usługi (w minionym tygodniu)',
'by_player_weekly' => 'Pobrania odcinka według słuchających (w minionym tygodniu)',
'by_player_yearly' => 'Pobrania odcinka według słuchających (w minionym roku)',
'by_player_weekly' => 'Pobrania odcinka według odtwarzacza (w minionym tygodniu)',
'by_player_yearly' => 'Pobrania odcinka według odtwarzacza (w minionym roku)',
'by_device_weekly' => 'Pobrania odcinka według urządzenia (w minionym tygodniu)',
'by_os_weekly' => 'Pobrania odcinka według systemu (w minionym tygodniu)',
'podcast_by_region' => 'Pobrania odcinka według regionu (w minionym tygodniu)',
......
......@@ -8,17 +8,17 @@
*/
return [
'AD' => 'Andorra',
'AE' => 'United Arab Emirates',
'AF' => 'Afghanistan',
'AG' => 'Antigua and Barbuda',
'AD' => 'Andora',
'AE' => 'Zjednoczone Emiraty Arabskie',
'AF' => 'Afganistan',
'AG' => 'Antigua i Barbuda',
'AI' => 'Anguilla',
'AL' => 'Albania',
'AM' => 'Armenia',
'AO' => 'Angola',
'AQ' => 'Antarctica',
'AR' => 'Argentina',
'AS' => 'American Samoa',
'AQ' => 'Antarktyda',
'AR' => 'Argentyna',
'AS' => 'Samoa Amerykańskie',
'AT' => 'Austria',
'AU' => 'Australia',
'AW' => 'Aruba',
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ return [
'season_episode' => 'Sezon {seasonNumber}, odcinek {episodeNumber}',
'season_episode_abbr' => 'S{seasonNumber}E{episodeNumber}',
'back_to_episodes' => 'Wróć do odcinków {podcast}',
'activity' => 'Activity',
'activity' => 'Aktywność',
'description' => 'Opis',
'total_favourites' => '{numberOfTotalFavourites, plural,
one {# polubienie łącznie}
......@@ -50,7 +50,7 @@ return [
],
'form' => [
'warning' =>
'In case of fatal error, try increasing the `memory_limit`, `upload_max_filesize` and `post_max_size` values in your php configuration file then restart your web server.<br />These values must be higher than the audio file you wish to upload.',
'W przypadku błędu krytycznego, spróbuj zwiększyć wartości `memory_limit`, `upload_max_filesize` i `post_max_size` w pliku konfiguracji php, a następnie zrestartować serwer.<br />Wartości te muszą być większe niż rozmiar pliku, który chcesz wysłać.',
'enclosure' => 'Plik dźwiękowy',
'enclosure_hint' => 'Wybierz plik dźwiękowy .mp3 lub .m4a.',
'info_section_title' => 'Informacje o odcinku',
......@@ -60,7 +60,7 @@ return [
'Jeżeli nie ustawiono obrazu, zostanie wykorzystana okładka podcastu.',
'title' => 'Tytuł',
'title_hint' =>
'Should contain a clear and concise episode name. Do not specify the episode or season numbers here.',
'Powinien zawierać prostą i zwięzłą nazwę odcinka. Nie określaj tu numerów odcinka ani sezonu.',
'slug' => 'Slug',
'slug_hint' => 'Wykorzystywany do generowania adresu URL odcinka.',
'season_number' => 'Sezon',
......@@ -68,7 +68,7 @@ return [
'type' => [
'label' => 'Rodzaj',
'hint' =>
'- <strong>full</strong>: complete content the episode.<br/>- <strong>trailer</strong>: short, promotional piece of content that represents a preview of the current show.<br/>- <strong>bonus</strong>: extra content for the show (for example, behind the scenes info or interviews with the cast) or cross-promotional content for another show.',
'- <strong>pełny</strong>: cała zawartość odcinka.<br/>- <strong>zapowiedź</strong>: krótki, promocyjny materiał przedstawiający podgląd całego odcinka.<br/>- <strong>bonus</strong>: dodatkowa zawartość (np. informacje zza kulis lub wywiady z obsadą) lub materiały promujące inny podcast.',
'full' => 'Pełny',
'trailer' => 'Zapowiedź',
'bonus' => 'Bonus',
......@@ -76,17 +76,17 @@ return [
'parental_advisory' => [
'label' => 'Parental advisory',
'hint' => 'Does the episode contain explicit content?',
'undefined' => 'undefined',
'undefined' => 'nie określono',
'clean' => 'Clean',
'explicit' => 'Explicit',
],
'show_notes_section_title' => 'Show notes',
'show_notes_section_title' => 'Informacje o odcinku',
'show_notes_section_subtitle' =>
'Up to 4000 characters, be clear and concise. Show notes help potential listeners in finding the episode.',
'Do 4000 znaków, w prostych i przejrzystych słowach. Te informacje pomagają potencjalnym słuchaczom znaleźć odcinek.',
'description' => 'Opis',
'description_footer' => 'Stopka opisu',
'description_footer_hint' =>
'This text is added at the end of each episode description, it is a good place to input your social links for example.',
'Tekst jest dodawany na koniec opisu każdego odcinka, to dobre miejsce na przykład na odnośniki do mediów społecznościowych.',
'additional_files_section_title' => 'Dodatkowe pliki',
'additional_files_section_subtitle' =>
'These files may be used by other platforms to provide better experience to your audience.<br />See the {podcastNamespaceLink} for more information.',
......@@ -149,7 +149,7 @@ return [
'play' => 'Play soundbite',
'delete' => 'Delete soundbite',
'bookmark' =>
'Click while playing to get current position, click again to get duration.',
'Naciśnij podczas odtwarzania aby uzyskać obecną pozycję i naciśnij ponownie aby uzyskać długość.',
'submit_edit' => 'Save all soundbites',
],
'embeddable_player' => [
......
......@@ -60,5 +60,5 @@ return [
'submit_add' => 'Dodaj ludzi',
'remove' => 'Usuń',
],
'credits' => 'Credits',
'credits' => 'Autorzy',
];
......@@ -17,7 +17,7 @@ return [
'edit' => 'Edytuj podcast',
'delete' => 'Usuń podcast',
'see_episodes' => 'Zobacz odcinki',
'see_contributors' => 'See contributors',
'see_contributors' => 'Zobacz twórców',
'go_to_page' => 'Przejdź na stronę',
'latest_episodes' => 'Najnowsze odcinki',
'see_all_episodes' => 'Zobacz wszystkie odcinki',
......@@ -39,14 +39,14 @@ return [
'description' => 'Opis',
'classification_section_title' => 'Klasyfikacja',
'classification_section_subtitle' =>
'These fields will impact your audience and competition.',
'Te pola wpłyną na widownię i konkurencyjność.',
'language' => 'Język',
'category' => 'Kategoria',
'other_categories' => 'Inne kategorie',
'parental_advisory' => [
'label' => 'Parental advisory',
'hint' => 'Does it contain explicit content?',
'undefined' => 'undefined',
'undefined' => 'nie określono',
'clean' => 'Clean',
'explicit' => 'Explicit',
],
......@@ -54,7 +54,7 @@ return [
'author_section_subtitle' => 'Kto zarządza podcastem?',
'owner_name' => 'Nazwa właściciela',
'owner_name_hint' =>
'For administrative use only. Visible in the public RSS feed.',
'Tylko dla użytku administracyjnego. Widoczny w publicznym kanale RSS.',
'owner_email' => 'Adres e-mail właściciela',
'owner_email_hint' =>
'Będzie wykorzystywany przez większość platform do weryfikacji własności podcastu. Widoczny w publicznym kanale RSS.',
......@@ -89,7 +89,7 @@ return [
'complete' => 'Podcast nie będzie miał nowych odcinków',
'lock' => 'Zapobiegaj kopiowaniu podcastu',
'lock_hint' =>
'The purpose is to tell other podcast platforms whether they are allowed to import this feed. A value of yes means that any attempt to import this feed into a new platform should be rejected.',
'Celem jest przekazanie innym platformom do podcastów, czy mogą zaimportować ten kanał. Jeżeli zaznaczono tę opcję, dowolna opcja zaimportowania tego kanału na nową platformę powinna być odrzucana.',
'submit_create' => 'Utwórz podcast',
'submit_edit' => 'Zapisz podcast',
],
......@@ -118,8 +118,8 @@ return [
'design' => 'Projektowanie',
'fashion_and_beauty' => 'Moda i piękno',
'food' => 'Jedzenie',
'performing_arts' => 'Performing Arts',
'visual_arts' => 'Visual Arts',
'performing_arts' => 'Sztuki widowiskowe',
'visual_arts' => 'Sztuki wizualne',
'careers' => 'Kariera',
'entrepreneurship' => 'Przedsiębiorczość',
'investing' => 'Inwestowanie',
......@@ -127,28 +127,28 @@ return [
'marketing' => 'Marketing',
'non_profit' => 'Non-profit',
'comedy_interviews' => 'Comedy Interviews',
'improv' => 'Improv',
'improv' => 'Improwizacja',
'stand_up' => 'Stand-Up',
'courses' => 'Courses',
'how_to' => 'How To',
'language_learning' => 'Language Learning',
'self_improvement' => 'Self-Improvement',
'courses' => 'Kursy',
'how_to' => 'Poradniki',
'language_learning' => 'Nauka języków',
'self_improvement' => 'Samodoskonalenie',
'comedy_fiction' => 'Comedy Fiction',
'drama' => 'Drama',
'science_fiction' => 'Science Fiction',
'alternative_health' => 'Alternative Health',
'drama' => 'Dramat',
'science_fiction' => 'Fantastyka naukowa',
'alternative_health' => 'Medycyna alternatywna',
'fitness' => 'Fitness',
'medicine' => 'Medicine',
'mental_health' => 'Mental Health',
'nutrition' => 'Nutrition',
'medicine' => 'Medycyna',
'mental_health' => 'Zdrowie psychiczne',
'nutrition' => 'Odżywianie',
'sexuality' => 'Seksualność',
'education_for_kids' => 'Education for Kids',
'parenting' => 'Parenting',
'pets_and_animals' => 'Pets &amp Animals',
'stories_for_kids' => 'Stories for Kids',
'animation_and_manga' => 'Animation &amp Manga',
'automotive' => 'Automotive',
'aviation' => 'Aviation',
'parenting' => 'Rodzicielstwo',
'pets_and_animals' => 'Zwierzęta',
'stories_for_kids' => 'Opowiadania dla dzieci',
'animation_and_manga' => 'Animacje i manga',
'automotive' => 'Motoryzacja',
'aviation' => 'Lotnictwo',
'crafts' => 'Crafts',
'games' => 'Gry',
'hobbies' => 'Hobby',
......@@ -162,8 +162,8 @@ return [
'entertainment_news' => 'Entertainment News',
'news_commentary' => 'News Commentary',
'politics' => 'Polityka',
'sports_news' => 'Sports News',
'tech_news' => 'Tech News',
'sports_news' => 'Informacje sportowe',
'tech_news' => 'Informacje techniczne',
'buddhism' => 'Buddyzm',
'christianity' => 'Chrześcijaństwo',
'hinduism' => 'Hinduizm',
......@@ -208,10 +208,10 @@ return [
],
'by' => 'Od {publisher}',
'season' => 'Sezon {seasonNumber}',
'list_of_episodes_year' => '{year} odcinki ({episodeCount})',
'list_of_episodes_year' => 'Odcinki z {year} ({episodeCount})',
'list_of_episodes_season' =>
'Season {seasonNumber} episodes ({episodeCount})',
'no_episode' => 'Nie znaleziono żadnego odcinka!',
'Odcinki z sezonu {seasonNumber} ({episodeCount})',
'no_episode' => 'Nie znaleziono żadnego odcinku!',
'no_episode_hint' =>
'Navigate the podcast episodes with the navigation bar above.',
'follow' => 'Obserwuj',
......
......@@ -30,7 +30,7 @@ return [
'podcast-analytics-webpages' => 'Odwiedziny strony',
'podcast-analytics-locations' => 'Lokalizacja',
'podcast-analytics-unique-listeners' => 'Unikalni słuchający',
'podcast-analytics-players' => 'Słuchający',
'podcast-analytics-players' => 'Odtwarzacze',
'podcast-analytics-listening-time' => 'Czas odtwarzania',
'podcast-analytics-time-periods' => 'Okresy czasowe',
];
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment